Choď na obsah Choď na menu
 


Charakteristika a pravidlá

24. 10. 2011
Volejbal je jedným z najúspešnejších a najrozšírenejších súťažných a rekreačných 
športov vo svete. Je  rýchly,  vzrušujúci a výbušný. Volejbal spája niekoľko 
základných prelínajúcich sa elementov, ktoré svojim vzájomným  pôsobením
vytvárajú jedinečnú kolektívnu hru.  
V priebehu posledných rokov urobila medzinárodná volejbalová federácia (FIVB) 
obrovské kroky, aby priblížila túto hru modernému publiku. 
 
Volejbal ako súťažný šport:
Súťaž dokáže objaviť aj skryté sily. Odhaľuje najlepšie schopnosti, najlepšieho 
ducha, tvorivosť a estetiku. Pravidlá sú vytvorené tak, aby umožnili všetky tieto 
vlastnosti. Až na malé výnimky umožňuje volejbal všetkým hráčom hrať na sieti 
(počas útoku) i vzadu v poli (obrana alebo podanie). 
Odbíjanie 
volejom 
Kolektívna 
hra 
Oddelené 
ihriská 
Podanie 
Skákanie 
Útok Obrana
Výbušnosť
Otáčanie4 
William Morgan, ktorý hru vytvoril, by ju ešte stále spoznal, pretože volejbal si aj 
počas dlhých rokov zachoval určité odlišnosti a dôležité prvky. Niektoré z nich sú 
spoločné s ďalšími sieťovými/loptovými/raketovými hrami: 
-  podanie; 
-  postup (otáčanie pri podaní); 
-  útok; 
-  obrana. 
Volejbal je však aj napriek tomu jedinečnou sieťovou hrou tým, že lopta musí 
neustále lietať – „lietajúca lopta“ – a tiež tým, že umožňuje každému družstvu istý 
počet vlastných prihrávok pred vrátením lopty súperovi. 
Zavedenie špecializovaného obranného hráča – libera – posunulo hru vpred 
z hľadiska dĺžky rozohrávok a členenia hry. Úprava pravidla o podaní zmenila úkon 
podania z jednoduchého uvedenia lopty do hry na účinnú útočnú zbraň.  
Pojem postup hráčov (otáčanie) je v pravidlách zakotvený preto, aby zabezpečoval 
všestrannosť športovcov. Pravidlá o postavení hráčov musia dovoľovať družstvám 
dostatočnú flexibilitu na vytváranie zaujímavých taktických manévrov. 
Tieto základné princípy využívajú hráči na preukazovanie súťaže techník, taktík 
a sily. Okrem toho poskytujú hráčom dostatok voľnosti, aby mohli nadchýnať divákov 
v hľadisku a pri obrazovkách.  
A obraz volejbalu je neustále lepší. 
Podľa toho, ako sa hra vyvíja, niet najmenších pochýb, že sa zmení – k ešte lepšej, 
silnejšej a rýchlejšej. 
Postavenie rozhodcu v rámci volejbalu ako súťažného športu
Nevyhnutným predpokladom dobrého rozhodcu je jeho nestrannosť a dôslednosť: 
-  byť spravodlivý voči každému účastníkovi 
-  byť považovaný za rovnako spravodlivého aj očami divákov. 
Vyžaduje si to obrovskú dávku dôvery – rozhodca musí byť dôveryhodný, aby 
umožnil hráčom zábavu, a to tým, že: 
-  je presný vo svojich rozhodnutiach
-  rozumie, prečo je pravidlo napísané 
-  je vynikajúci organizátor
-  umožní priebeh hry a dovedie ju až do konca 
-  je učiteľom – používa pravidlá na trestanie nečestnosti a nezdvorilosti 
-  podporuje hru –  čiže  nechá vyniknúť veľkolepým momentom počas hry 
ako aj najlepším hráčom, aby ukázali to,  čo vedia najlepšie:  zabaviť
obecenstvo. 
Na záver môžeme povedať, že dobrý rozhodca bude používať pravidlá na to, aby sa 
hra stala plnohodnotným zážitkom pre všetkých zainteresovaných.  
Tí, ktorí ste sa dostali až na toto miesto, pozerajte sa na nasledujúce pravidlá ako na 
súčasný stav vývoja tejto skvelej hry, ale nezabudnite, že tieto úvodné riadky môžu 
byť rovnako dôležité pre vaše správne postavenie v športe.  5 
Časť 2 
ODDIEL I. HRA 
KAPITOLA I. IHRISKO A JEHO VYBAVENIE 
1. HRACIA PLOCHA (1.1, obr. 1a, obr. 1b)
Hracia plocha sa skladá z ihriska a z voľnej zóny. Musí byť pravouhlá 
a symetrická. 
  
1.1  ROZMERY (obr. 2)
Ihrisko tvorí obdĺžnik s rozmermi 18 x 9 m, okolo ktorého je voľná zóna najmenej 
3 m široká na všetkých stranách. 
Voľný hrací priestor je priestor nad hracou plochou bez akejkoľvek prekážky. 
Tento voľný priestor musí byť vysoký najmenej 7 m od hracej plochy. 
Pre oficiálne a svetové súťaže FIVB je voľná zóna najmenej 5 m od 
postranných a 8 m od zadných čiar. Voľný hrací priestor je vysoký najmenej 
12,5 m od hracej plochy.  
  
1.2  HRACÍ POVRCH 
1.2.1 Hrací povrch je plochý, vodorovný a jednotný. Hrací povrch nesmie byť pre 
hráča nebezpečný. Je zakázané hrať na drsných a šmykľavých povrchoch. 
 Pre oficiálne a svetové súťaže FIVB je povolený iba drevený alebo 
syntetický povrch. Každý povrch musí byť vopred schválený FIVB.
1.2.2 Povrch ihriska v halách musí mať svetlú farbu. 
 Pri oficiálnych a svetových súťažiach FIVB musia byť čiary biele, ihrisko 
sa musí farbou odlišovať od farby voľnej zóny.  (1.1, 1.3)
1.2.3 Pre ihrisko vonku je povolený odtokový spád 5 mm na 1 m. 
Vyznačenie čiar tvrdým materiálom je zakázané. (1.3) 
1.3  ČIARY NA IHRISKU (obr. 2)
1.3.1 Všetky čiary sú 5 cm široké. Musia byť svetlé a farbou sa musia odlišovať od 
povrchu ihriska a iných čiar. (1.2.2) 
1.3.2  Čiary vymedzujúce ihrisko  
Dve postranné  čiary a dve zadné  čiary vymedzujú ihrisko a sú vyznačené vo 
vnútri ihriska – sú jeho súčasťou. (1.1) 
1.3.3  Stredová čiara 
Os stredovej  čiary rozdeľuje ihrisko na dve rovnaké  polia rozmeru 9 x 9 m; 
celá šírka  čiary je rovnakou súčasťou oboch polí. Stredová  čiara prechádza 
pod sieťou až k postranným čiaram. (obr. 2) 6 
1.3.4  Útočná čiara
Na každej strane ihriska je útočná čiara vyznačená tak, že jej zadný okraj je vo 
vzdialenosti 3 m od osi stredovej  čiary; útočná  čiara vyznačuje prednú zónu. 
(1.3.3, 1.4.1) 
Pre oficiálne a svetové súťaže FIVB je útočná  čiara predĺžená 
prerušovanými čiarami do strán piatimi úsečkami dlhými 15 cm, širokými 
5 cm s medzerami 20 cm do celkovej dĺžky 1,75 m. (obr. 2) 
1.4  ZÓNY A PLOCHY (obr. 1b, obr. 2)
1.4.1 Predná zóna 
 Predná zóna je v každom poli ohraničená osou stredovej  čiary a zadnou 
stranou útočnej čiary. (1.3.3, 1.3.4) 
 Za postrannými  čiarami predná zóna  pokračuje do konca voľnej zóny. (1.1, 
1.3.2)  
1.4.2 Zóna podania
Zóna podania je 9 m široká plocha za oboma zadnými čiarami. 
Na stranách je ohraničená dvomi 15 cm dlhými úsečkami v 20 cm vzdialenosti 
od zadnej čiary ako predĺženia oboch postranných čiar. Obe čiary sú vyznačené 
vo vnútri zóny podania. (1.3.2, obr. 1b)
Zóna podania sa rozprestiera po koniec voľnej zóny. (1.1)  
1.4.3  Zóna striedania
Zóna striedania  je ohraničená mysleným predĺžením útočných  čiar smerom 
k stolíku zapisovateľa. (1.3.4, obr. 1b) 
1.4.4 Zóna pre rozcvičovanie
  Pre oficiálne a svetové súťaže FIVB sa plochy pre rozcvičovanie rozmerov 
3 x 3 m nachádzajú v oboch rohoch na strane lavičiek mimo voľnej zóny. 
(obr. 1a, obr. 1b)
1.4.5  Zóna trestov
Zóny trestov, veľkosti približne 1 x 1 m a vybavené dvomi stoličkami, sú 
umiestnené  v hracom priestore mimo hracej plochy za predĺženiami zadných 
čiar. Môžu byť vyznačené  5 cm širokou červenou čiarou. (obr. 1a, obr. 1b) 
1.5  TEPLOTA 
Teplota vzduchu nesmie byť nižšia ako 10°C (50°F). 
Pre oficiálne a svetové súťaže FIVB nesmie byť teplota vyššia ako 25°C 
(77°F) a nižšia ako 16° C (61° F). 
1.6  OSVETLENIE  
Pre oficiálne medzinárodné súťaže FIVB musí byť osvetlenie hracej plochy
1.000 až 1.500 luxov merané 1 m nad povrchom ihriska. (1.) 7 
2. SIEŤ A STĹPY (obr. 3)
2.1  VÝŠKA SIETE 
2.1.1 Sieť je umiestnená zvislo nad osou stredovej čiary. Výška siete pre mužov je 
2,43 m, pre ženy 2,24 m. (1.3.3) 
2.1.2 Výška siete sa meria uprostred ihriska pomocou meracej tyčky. Obidva konce 
siete (nad postrannými čiarami) musia byť v rovnakej výške a nemôžu prevýšiť
predpísanú výšku o viac ako 2 cm. (1.1, 1.3.2, 2.1.1) 
2.2  SIEŤ (obr. 3)
Sieť je 1 m široká, 9,50 – 10 m dlhá  presahujúca za postranné pásky 25 – 50 
cm, má čierne štvorcové oká so stranou 10 cm. (obr. 3) 
Po celej dĺžke horného okraja siete je z obidvoch strán vodorovne našitá 7 cm 
široká páska z bieleho plátna. Obidva konce pásky majú otvory, ktorými 
prechádza povraz upevňujúci pásku na stĺp tak, aby sieť bola napnutá.  
Vo vnútri pásky je pružné lanko, ktoré upevňuje sieť k stĺpom a udržiava ju 
napnutú. 
Na spodnom okraji siete je ďalšia vodorovná páska široká 5 cm, podobná hornej 
páske, vo vnútri ktorej je natiahnutý povraz. Tento povraz upevňuje sieť k stĺpom 
a udržiava jej spodnú časť napnutú. 
2.3  POSTRANNÉ PÁSKY  
Dve biele pásky sú pripevnené zvislo k sieti nad obidvomi postrannými  čiarami
 
 

 

Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< september / 2019 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 16314
Mesiac: 128
Deň: 5